Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
     Вища

     Назад

      

     Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти  (завантажити)

              

     Перелік структурних підрозділів державних і приватних ВНЗ з інших регіонів(Завантажити)

        

     Система вищої та фахової передвищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому.

     Мережа. На території Чернігівської області в 2018-2019 навчальному році здійснюють підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти  23 заклади освіти, з яких до сектору державної власності відносяться  15 закладів, комунальної – 7, приватної – 1. Це  3 університети, 1 академія, 1 інститут, 14 коледжів, 2 училища, 2 технікуми, які забезпечують навчання за денною та заочною формами навчання. Послуги в перепідготовці та післядипломній освіті надає Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. Два заклади вищої освіти мають статус національних: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Чернігівський національний технологічний університет.

     Управлінню освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації підпорядковані Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського та Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка.

     Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у 4 закладах фахової передвищої освіти області, що мають статус окремих юридичних осіб (Борзнянський державний сільськогосподарський технікум, Остерський коледж будівництва та дизайну, Прилуцький агротехнічний коледж, Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку), з 01 січня 2018 року здійснюються з обласного бюджету.

     Контингент. Заклади вищої та фахової передвищої освіти області забезпечують навчання майже 22,0 тисяч студентів (21978 осіб), з них близько 16898 осіб навчаються за денною формою навчання. Серед них 6940 осіб – студенти технікумів, училищ і коледжів, і 9958 – студенти університетів, інституту та академії.

     Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Освітній процес у коледжах, училищах і технікумах забезпечують 996 викладачів, у тому числі 43 кандидати наук і 13 доцентів. Основний персонал викладачів університетів, інституту та академії становить 1130 осіб. Серед них  148 докторів наук, 107 професорів, 720 кандидатів наук, 539 доцентів. До освітнього процесу залучаються викладачі за штатним сумісництвом та погодинною оплатою.

     Доступ до вищої освіти. У 2018 році на навчання зараховано 5247 осіб, з них до коледжів, училищ і технікумів – 1856; університетів, інституту та академії  - 3391.

     Випуск. Випуск 2018 року становив 4202 особи, з них 1865 осіб закінчили коледжі, училища та технікуми, 2337 осіб – університети, інститут та академію.

      

     Наукова, інноваційна діяльність і трансфер технологій

     Інноваційну складову регіонального розвитку закладено в ряді обласних програм, зокрема в Програмі розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року.

     У рамках їх реалізації в області створено систему інформаційно-консультативної підтримки інноваційної діяльності на основі існуючої регіональної системи науково-технічної інформації, яка сприяє трансферу технологій, забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності, виявленню інноваційних, науково-технічних проектів.

     Основними  напрямами цієї роботи є:

     - здійснення моніторингу науково-технологічного розвитку регіону;

     - формування інформаційних ресурсів з питань науково-технічного розвитку регіону, інноваційної діяльності, трансферу технологій та проблем інтелектуальної власності в області;

     - надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарювання регіону,  підготовка та випуск інформаційних та науково-методичних видань з питань науково-технологічного розвитку області, інновацій та трансферу технологій;

     - проведення інформаційно-просвітницьких, виставкових та рекламно-інформаційних заходів щодо поширення відповідної інформації.    

     До реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій, науково-інноваційних досліджень регіонального рівня залучені:

     - Центр розвитку малого та середнього бізнесу;

     - Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації представників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

     - три університети, інститут та академія, на базі яких працюють археологічні експедиції, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, науково-дослідні лабораторії та центри.

     З метою сприяння підвищенню інвестиційної привабливості регіону та  надання консультацій з підготовки й реалізації програм і проектів регіонального розвитку на початку травня поточного року було створено Агенцію регіонального розвитку Чернігівської області.

     На базі вищих навчальних закладів області працюють профільні структурні підрозділи, метою яких є удосконалення координації та підвищення якості наукових досліджень.

     Науковцями Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка проводились дослідження і розробка теоретичних питань в галузі педагогіки і методики середньої та вищої школи,  впроваджувались нові інформаційні технології, вивчались фіторозмаїття Полісся та створення екосистем. Науковцями Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського спільно з колегами закладів вищої освіти і наукових установ країн ближнього та дальнього зарубіжжя проводяться спільні локальні дослідження мм. Чернігів, Любеч, Новгород-Сіверський і Батурин.

     На базі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка продовжують діяльність науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова, науково-дослідні лабораторії з вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття Лівобережного Полісся, з розробки засобів навчання, проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом.

     На базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя працюють науково-дослідні лабораторії (гоголівський центр, науково-дослідна лабораторія порівняльних педагогічних досліджень при кафедрі англійської мови та методики її викладання, наукова лабораторія з краєзнавчо-туристичних досліджень при кафедрі географії, лабораторія оптики напівпровідників і лабораторія технології напівпровідникових та оксидних структур), діяльність яких має інноваційний характер.

     Наукові школи Чернігівського національного технологічного університету працюють за такими напрямками роботи: енергетика та енергоефективність, інформаційні технології та технології енергетичного машинобудування, фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних, гуманітарних, фізико-математичних і технічних наук. На базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» функціонує інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві в умовах Полісся та відкрито навчально-науково-практичну лабораторію луб’яних та олійних культур.

     На базі Академії Державної пенітенціарної служби працює науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

              

              

              

              

              

              

              

               Управлінню освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації підпорядкований

               Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

               (14021, м. Чернігів, вул. Слобідська, 81)

              

     Заснований у 1923р. Інститут забезпечує науково-інноваційний розвиток освіти області, надає інформаційну і методичну допомогу закладам та установам освіти області, запроваджує нові освітні технології.

     Інститут систематично проводить підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області.

      

      

      

      

      

      

     Назад

       
      
      
     22 Березня 2019 17:24