Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
  Анонси
    Вища

    Назад

    Основні етапи проведення вступної кампанії 2018 року.doc

     

    Наказ Управління освіти і науки облдержадміністрації від 26.06.2018 № 251 "Про створення регіонального оперативного штабу з питань вступної кампанії 2018 року у закладах вищої та фахової передвищої освіти" nakaz_251.pdf

     

    Перелік закладів вищої та фахової перед вищої освіти  (завантажити)

             

    Перелік структурних підрозділів державних і приватних ВНЗ з інших регіонів(Завантажити)

       

    Система вищої та фахової передвищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому.

     

    Мережа. У 2017-2018 навчальному році на території Чернігівської області функціонують 24 заклади освіти різних форм власності. Це 3 університети, 1 інститут, 1 академія, 14 коледжів, 2 училища та 2 технікуми. Послуги в перепідготовці та післядипломній освіті надає Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

     

    Контингент. У 2017-2018 навчальному році заклади вищої та фахової передвищої освіти області забезпечують навчання близько 22,5 тисяч студентів, у тому числі понад 17 тисяч осіб навчаються за денною формою навчання. Серед них 7127 осіб – студенти технікумів, училищ і коледжів, і 10244 – студенти університетів, інституту та академії.

    Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Навчальний процес у коледжах, училищах і технікумах забезпечують 1011 викладачів, у тому числі  40 кандидатів наук і 10 доцентів. Основний персонал викладачів університетів, інституту та академії становить 1171 особа. Серед них 128 докторів наук,   102 професори, 765 кандидатів наук, 560 доцентів. До навчального процесу залучаються викладачі за штатним сумісництвом та погодинною оплатою.

     

    Доступ до вищої освіти. У 2017 році на навчання зараховано 5460 осіб, з них до технікумів, училищ і коледжів – 2089; університетів, інституту та академії  - 3371.

     

    Випуск. Випуск 2017 року становив 4824 особи, з них 2118 осіб закінчили технікуми, училища та коледжі, 2706 осіб – університети, інститут та академію.

     

    Наукова, інноваційна діяльність і трансфер технологій

    Інноваційну складову регіонального розвитку закладено в ряді обласних програм, зокрема в Програмі економічного і соціального розвитку області на          2017 рік, Програмі розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року.

    У рамках їх реалізації в області створено систему інформаційно-консультативної підтримки інноваційної діяльності на основі існуючої регіональної системи науково-технічної інформації, яка сприяє трансферу технологій, забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності, виявленню інноваційних, науково-технічних проектів.

    Основними  напрямами цієї роботи є:

    - здійснення моніторингу науково-технологічного розвитку регіону;

    - формування інформаційних ресурсів з питань науково-технічного розвитку регіону, інноваційної діяльності, трансферу технологій та проблем інтелектуальної власності в області;

    - надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарювання регіону,  підготовка та випуск інформаційних та науково-методичних видань з питань науково-технологічного розвитку області, інновацій та трансферу технологій;

    - проведення інформаційно-просвітницьких, виставкових та рекламно-інформаційних заходів щодо поширення відповідної інформації.    

    До реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій, науково-інноваційних досліджень регіонального рівня залучені:

    - Центр розвитку малого та середнього бізнесу;

    - Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації представників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

    - три університети, інститут та академія, на базі яких працюють археологічні експедиції, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, науково-дослідні лабораторії та центри.

    З метою сприяння підвищенню інвестиційної привабливості регіону та  надання консультацій з підготовки й реалізації програм і проектів регіонального розвитку на початку травня поточного року було створено Агенцію регіонального розвитку Чернігівської області.

    На базі вищих навчальних закладів області працюють профільні структурні підрозділи, метою яких є удосконалення координації та підвищення якості наукових досліджень.

    Науковцями Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка проводились дослідження і розробка теоретичних питань в галузі педагогіки і методики середньої та вищої школи,  впроваджувались нові інформаційні технології, вивчались фіторозмаїття Полісся та створення екосистем. Відповідно до Цільової програми археологічних досліджень у Чернігівській області на 2013-2018 роки протягом червня-серпня 2017 року працюють науково-дослідницькі експедиції. Науковцями Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського спільно з колегами закладів вищої освіти і наукових установ країн ближнього та дальнього зарубіжжя проводяться спільні локальні дослідження мм. Чернігів, Любеч, Новгород-Сіверський і Батурин.

    На базі Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка продовжують діяльність науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова, науково-дослідні лабораторії з вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття Лівобережного Полісся, з розробки засобів навчання, проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом.

    На базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя працюють науково-дослідні лабораторії (гоголівський центр, науково-дослідна лабораторія порівняльних педагогічних досліджень при кафедрі англійської мови та методики її викладання, наукова лабораторія з краєзнавчо-туристичних досліджень при кафедрі географії, лабораторія оптики напівпровідників і лабораторія технології напівпровідникових та оксидних структур), діяльність яких має інноваційний характер.

    Наукові школи Чернігівського національного технологічного університету працюють за такими напрямками роботи: енергетика та енергоефективність, інформаційні технології та технології енергетичного машинобудування, фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних, гуманітарних, фізико-математичних і технічних наук. На базі Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» функціонує інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві в умовах Полісся та відкрито навчально-науково-практичну лабораторію луб’яних та олійних культур.

    На базі Академії Державної пенітенціарної служби працює науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

             

             

             

             

             

             

             

              Управлінню освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації підпорядкований

              Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

              (14021, м. Чернігів, вул. Слобідська, 81)

             

    Заснований у 1923р. Інститут забезпечує науково-інноваційний розвиток освіти області, надає інформаційну і методичну допомогу закладам та установам освіти області, запроваджує нові освітні технології.

    Інститут систематично проводить підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області.

     

     

     

     

     

     

    Назад