Анонси
   

   
    Вища

    Назад

     

    Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти (Завантажити)

             

    Перелік структурних підрозділів державних і приватних ВНЗ з інших регіонів (Завантажити)

     

    Вступна кампанія 2020  завантажити

    Про освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» (завантажити)

     

    Система вищої та фахової передвищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому.

    Мережа. На території Чернігівської області в 2019/2020 навчальному році здійснюють підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти 23 заклади, з яких до сектору державної власності відносяться 15 закладів, комунальної – 7, приватної – 1. Це  3 університети, 1 академія, 1 інститут, 16 коледжів, 2 технікуми, які забезпечують навчання за денною та заочною формами навчання.

    Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського здійснює освітню діяльність щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

    З метою приведення у відповідність до чинного законодавства та створення максимально сприятливих умов для розвитку і навчання студентів рішенням сесії Чернігівської обласної ради від 25 вересня 2019 року Новгород-Сіверському та Прилуцькому медичним училищам надано статус коледжів. Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2019 № 1532 Чернігівський національний технологічний університет перейменовано в  Національний університет «Чернігівська політехніка»

    Два заклади вищої освіти мають статус національних: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Національний університет «Чернігівська політехніка».

    Безпосередньо Управлінню освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації підпорядковані Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського та Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка.

    Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у 4 закладах фахової передвищої освіти області, що мають статус окремих юридичних осіб (Борзнянський державний сільськогосподарський технікум, Остерський коледж будівництва та дизайну, Прилуцький агротехнічний коледж, Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку), з 01 січня 2018 року здійснюються з обласного бюджету.

    Контингент. У 2019/2020 навчальному році заклади вищої та фахової передвищої освіти області забезпечують навчання майже 21,0 тисячі студентів (20 875), з них близько 16 тисяч осіб (16 102) навчаються за денною формою навчання. Серед них до 7 тисяч осіб (6741) – студенти коледжів і технікумів, і більше 9 тисяч (9361) – студенти університетів, інституту та академії.

    Заочною формою навчання охоплено до 5 тисяч (4773) осіб.

    Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Освітній процес у коледжах і технікумах забезпечують близько 1 тисячі (968) викладачів, у т.ч. 43 кандидати наук і 15 доцентів. Основний персонал викладачів університетів, інституту та академії становить понад 1,1 тисячі (1064) осіб. Серед них 151 доктор наук, 109 професорів, 699 кандидатів наук, 502 доценти. До освітнього процесу залучаються викладачі за штатним сумісництвом та погодинною оплатою.

     

    Наукова, інноваційна діяльність і трансфер технологій

    Інноваційну складову регіонального розвитку закладено в ряді обласних програм, зокрема в Програмі економічного і соціального розвитку області на 2019 рік, Програмі розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року.

    У рамках їх реалізації в області створено систему інформаційно-консультативної підтримки інноваційної діяльності на основі існуючої регіональної системи науково-технічної інформації, яка сприяє трансферу технологій, забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності, виявленню інноваційних, науково-технічних проектів.

    Основними  напрямами цієї роботи є:

    - здійснення моніторингу науково-технологічного розвитку регіону;

    - формування інформаційних ресурсів з питань науково-технічного розвитку регіону, інноваційної діяльності, трансферу технологій та проблем інтелектуальної власності в області;

    - надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарювання регіону,  підготовка та випуск інформаційних та науково-методичних видань з питань науково-технологічного розвитку області, інновацій та трансферу технологій;

    - проведення інформаційно-просвітницьких, виставкових та рекламно-інформаційних заходів щодо поширення відповідної інформації.    

    До реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій, науково-інноваційних досліджень регіонального рівня залучені:

    - Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації представників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

    - три університети, інститут та академія, на базі яких працюють археологічні експедиції, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, науково-дослідні (навчально-науково-виробничі) лабораторії та центри.

    З метою підвищення якості наукових досліджень на базі закладів вищої освіти області працюють профільні структурні підрозділи.

    Науковцями Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка проводяться дослідження і розробка теоретичних питань в галузі педагогіки і методики середньої та вищої школи,  впроваджуються нові інформаційні технології, вивчається історія педагогічної думки та педагогічний досвід, фіторозмаїття Полісся та створення екосистем, розробляються теоретико-методологічні питання професійної підготовки майбутніх вчителів. Відповідно до Цільової програми археологічних досліджень у Чернігівській області на 2013-2018 роки працювали науково-дослідницькі експедиції. Науковцями Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського спільно з колегами закладів вищої освіти і наукових установ країн ближнього та дальнього зарубіжжя проводяться спільні локальні дослідження мм. Чернігів, Любеч, Новгород-Сіверський і Батурин. В університеті здійснюються масштабні дослідження в галузі зарубіжної та вітчизняної історії, археології, підготовка і видання документальних джерел, комплексних наукових праць.

    Важливу роль у забезпеченні наукової діяльності, підвищенні ефективності наукових досліджень відіграють створені в університеті наукові підрозділи, а саме: науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова, науково-дослідні лабораторії з вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття Лівобережного Полісся, з розробки засобів навчання, проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом, засобів професійної підготовки вчителів інформатики.

    Науковими лабораторіями Чернігівського національного технологічного університету проводились дослідження, спрямовані на створення новітніх технологій, нових видів техніки, методів та теорій. Протягом 2018 року в університеті функціонували такі наукові підрозділи: навчальний науково-виробничий центр аутсорсінгу «Інноваційна гібридна стратегія ІT-аутсорсінгового партнерства з підприємствами», сертифікаційний центр продукції Чернігівського національного технологічного університету, відокремлиний структурний підрозділ Бізнес-інноваційний центр Чернігівського національного технологічного університету, лабораторії вбудованих спеціалізованих комп’ютерних систем, телекомунікацій та комп’ютерного зору, прецизійного зварювання тиском, шліфування та різальних інструментів, комп’ютерної і експериментальної механіки, кібербезпеки за проектом НАТО  Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation – CyRADARS (код G5286 CyRADARS).

    Науково-дослідна робота Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводиться в співавторстві з Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, Харківським інститутом овочівництва і баштанництва НААН України, Науково-навчальним центром прикладної інформатики НАН України, Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України. Протягом 2018 року в інституті функціонувало 10  навчально-науково-виробничих й навчально-виробничих лабораторій, а саме: рослинництва, тваринництва, з ведення фермерського господарства, технічного і технологічного обслуговування, діагностування і ремонту, переробки сільськогосподарської продукції, біологічного землеробства, енергозбереження, енергоефективності та нетрадиційних джерел енергії, інтелектуальної власності, луб’яних та олійних культур.

    На базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя працюють науково-дослідні лабораторії (гоголівський центр, науково-дослідна лабораторія порівняльних педагогічних досліджень при кафедрі англійської мови та методики її викладання, наукова лабораторія з краєзнавчо-туристичних досліджень при кафедрі географії, лабораторія оптики напівпровідників і лабораторія технології напівпровідникових та оксидних структур), діяльність яких має інноваційний характер.

    Науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який функціонує на базі Академії Державної пенітенціарної служби, здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

             

             

             

             

             

             

             

              Управлінню освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації підпорядкований

              Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

              (14021, м. Чернігів, вул. Слобідська, 81)

             

    Заснований у 1923р. Інститут забезпечує науково-інноваційний розвиток освіти області, надає інформаційну і методичну допомогу закладам та установам освіти області, запроваджує нові освітні технології.

    Інститут систематично проводить підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області.

     

     

     

     

     

     

    Назад