Анонси
   

   


      
      
     Вища

     Назад

     Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти

      

     Про освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»

      

      

     Вища та фаховапередвища освіта

     Система вищої освіти Чернігівської області забезпечує  фундаментальну наукову, професійну і практичну підготовку здобувачів освіти, здобуття ними високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей відповідно до покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

     Фахова передвища освіта Чернігівщини спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання завдань у певній галузі професійної діяльності.

      Мережа. На території Чернігівської області в 2023/2024 навчальному році здійснюють підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за денною і заочною формами 23 заклади, з яких до сектору державної власності відносяться – 15, комунальної – 7, приватної – 1. Це                                 3 університети, 1 академія, 1 інститут, 18 коледжів.

     Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського здійснює освітню діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

     Два заклади вищої освіти мають статус національних: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та Національний університет «Чернігівська політехніка».

     Контингент. У 2023/2024 навчальному році заклади вищої та фахової передвищої освіти області забезпечують здобуття освіти 23 436 студентів, курсантів та учнів. За денною формою навчання здобувають вищу та фахову перед вишу освіту 19 412 осіб. Серед яких 7 567 – здобувачі освіти коледжів і 11 845 – студенти, курсанти університетів, інституту та академії.

     Заочною формою навчання охоплено 4024 осіб.

     Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Викладацький склад закладів вищої та фахової передвищої освіти області у 2023/2024 навчальному році становить 1955осіб.

     Освітній процес у колледжах забезпечують 901викладач, у тому числі  49 кандидатів наук і 18 доцентів.

     Основний персонал викладачів університетів, інституту та академії становить 1054 особи. Середяких 155 докторів наук, 128 професорів, 591 кандидат наук (доктор філософії), 486 доцентів. До освітнього процессу залучаються викладачі за штатним сумісництвом та погодинною оплатою.

      

      

      

     Наукова, інноваційна діяльність і трансфер технологій

     Одним із пріоритетних напрямів розвитку закладів вищої освіти є наукова і науково-технічна діяльність, яка спрямована на подальший розвиток фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, підготовку кадрів вищої кваліфікації, раціональне та ефективне використання наукового потенціалу, інтеграцію освітнього процесу і наукової діяльності. Науково-дослідна робота зосереджена на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки та спрямована на дослідження важливих теоретичних і прикладних проблем в різних галузях.

     Важливу роль у забезпеченні розвитку інноваційної діяльності, підвищенні ефективності наукових досліджень відіграють наукові підрозділи на базі закладів вищої освіти області, які проводять дослідження щодо створення новітніх технологій, нових видів техніки, методів і теорій.

     Науковцями Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка проводяться дослідження і розробка теоретичних питань в галузі педагогіки і методики середньої та вищої школи, зарубіжної та вітчизняної історії, археології, вивчається історія педагогічної думки і педагогічний досвід, фіторозмаїття Полісся та створення екосистем, розробляються теоретико-методологічні питання професійної підготовки майбутніх вчителів.

     Національний університет «Чернігівська політехніка» входить до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum Observatory). В закладі функціонує більше 10 наукових шкіл в галузі технічних та економічних наук. У структурі університету функціонує аспірантура, докторантура, спеціалізовані вчені ради за спеціальностями з технічних і економічних наук та державного управління, центр розвитку професійної кар’єри, стартап-центр.

     Університет бере активну участь у міжнародних програмах і проєктах: «Вища освіта України», «Україна – Норвегія. Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», «Школа соціального підприємництва», «Програма Балтійських університетів», програмі Британської Ради «Активні громадяни», «Англійська мова для університетів», програмі німецького фонду EVZ – «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє», програма НАТО «Наука заради миру і безпеки».

     У рамках програми «Університет в житті регіону» Національний університет «Чернігівська політехніка» щороку спільно з громадськими організаціями організовує та проводить заходи, спрямовані на розвиток громад, а також реалізовує проєкти національно-патріотичного спрямування.

     У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя сформовано самобутні напрями наукових досліджень. Університет відомий у наукових колах як центр вивчення спадщини М.В. Гоголя в контексті вітчизняного та світового літературного процесу. Він є одним із провідних наукових осередків, де комплексно вивчаються проблеми відродження духовної культури України, зокрема її поліського регіону, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів.

     Науково-дослідна робота Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» спрямована на проведення досліджень  щодо  наукових основ удосконалення техніко-технологічних та енергоощадних процесів, перевірки нових сортів овочевих культур на їх сортові та якісні властивості в умовах Чернігівської області. Інститут бере участь у програмі наукових досліджень НААН України «Екологічно безпечні енергоощадні технологічні і технічні процеси для виробництва продукції рослинництва та тваринництва». В інституті працюють навчально-науково-виробничий підрозділ та спеціалізовані навчально-виробничі лабораторії (рослинництва, тваринництва, з ведення фермерського господарства, технічного і технологічного обслуговування, діагностування і ремонту, переробки сільськогосподарської продукції, біологічного землеробства, енергозбереження, енергоефективності та нетрадиційних джерел енергії).

      Функціонування суб’єктів наукової діяльності Академії Державної пенітенціарної служби спрямовано на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо оптимізації правового забезпечення діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України. Науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який функціонує на базі Академії Державної пенітенціарної служби, здійснює наукову, науково-дослідну діяльність за пріоритетними напрямами функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

      Академія є суб’єктом міжнародного співробітництва в галузі пенітенціарної політики. З метою інтеграції в міжнародну систему науки та освіти, вивчення та запровадження передового зарубіжного досвіду підготовки кадрів, здатних на практиці реалізувати міжнародні стандарти поводження з ув’язненими, Академія здійснює співробітництво з пенітенціарними службами й освітніми закладами європейських країн.

              

               Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

               (14021, м. Чернігів, вул. Гоголя, 16)

            

       Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського – науково-методичний центр у Чернігівській області.

     Починаючи з 1919 року як губернські літні шеститижневі курси для вчителів, сьогодні це інститут, який забезпечує науково-інноваційний розвиток освіти області, надає інформаційну і методичну допомогу закладам та установам освіти області, запроваджує нові освітні технології.

     Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1292-р від 29 жовтня 2009 року Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти було присвоєно ім’я К. Д. Ушинського, видатного педагога і нашого земляка.

     В інституті функціонує науково-педагогічна бібліотека. Працює центр дистанційного навчання із застосуванням телекомунікаційних технологій. Викладачі, працівники інституту та слухачі мають доступ до глобальної мережі Інтернет.

     За рік кваліфікацію підвищують близько 5000 педагогічних працівників. Щороку інститут проводить обласний конкурс «Учитель року», обласний конкурс-захист педагогічних освітніх інновацій, презентації творчих портретів переможців цих конкурсів, Чернігівські педагогічні зустрічі переможців Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Українська мова і література». Створено електронний варіант «Обласної книги педагогічної слави Чернігівщини».

     Інститутом ведеться цілеспрямована робота щодо вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

      

     Назад

      

     Офіційна сторінка

      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/