Анонси
   

   
     Вища

     Назад

      

     Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти (завантажити)

              

     Перелік структурних підрозділів державних і приватних ВНЗ з інших регіонів  (завантажити)  

      

     Про освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» (завантажити)

      

     Система вищої та фахової передвищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому.

     Мережа. На території Чернігівської області в 2020/2021 навчальному році здійснюють підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти 23 заклади, з яких до сектору державної власності відносяться 15 закладів, комунальної – 7, приватної – 1. Це  3 університети, 1 академія, 1 інститут, 18 коледжів, які забезпечують здобуття освіти за денною та заочною формами.

     Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського здійснює освітню діяльність щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

     Два заклади вищої освіти мають статус національних: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Національний університет «Чернігівська політехніка».

     Безпосередньо Управлінню освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації підпорядковані Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського та комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради.

     Контингент. У 2020/2021 навчальному році заклади вищої та фахової передвищої освіти області забезпечують здобуття освіти 19 918 студентів і курсантів, 184 учнів. За денною формою навчання здобувають вищу та фахову передвишу освіту 15 665 осіб. Серед них 6 682 особи – студенти коледжів і 8 983 – студенти і курсанти університетів, інституту та академії.

     Заочною формою здобуття освіти охоплено 4 253 особи.

     Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Освітній процес у коледжах забезпечують 962 викладача, у тому числі 45 кандидатів наук і 14 доцентів. Основний персонал викладачів університетів, інституту та академії становить 1039 осіб. Серед них 150 докторів наук, 104 професори, 649 кандидатів наук, 493 доценти. До освітнього процесу залучаються викладачі за штатним сумісництвом та погодинною оплатою.

      

     Наукова, інноваційна діяльність і трансфер технологій

     Інноваційну складову регіонального розвитку закладено в ряді обласних програм, зокрема в Програмі економічного і соціального розвитку області на 2020 рік, Програмі розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року.

     У рамках їх реалізації в області створено систему інформаційно-консультативної підтримки інноваційної діяльності на основі існуючої регіональної системи науково-технічної інформації, яка сприяє трансферу технологій, забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності, виявленню інноваційних, науково-технічних проектів.

     Основними  напрямами цієї роботи є:

     - здійснення моніторингу науково-технологічного розвитку регіону;

     - формування інформаційних ресурсів з питань науково-технічного розвитку регіону, інноваційної діяльності, трансферу технологій та проблем інтелектуальної власності в області;

     - надання інформаційно-методичної підтримки суб’єктам господарювання регіону,  підготовка та випуск інформаційних і науково-методичних видань з питань науково-технологічного розвитку області, інновацій та трансферу технологій;

     - проведення інформаційно-просвітницьких, виставкових і рекламно-інформаційних заходів щодо поширення відповідної інформації.    

     До реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій, науково-інноваційних досліджень регіонального рівня залучені заклади вищої освіти області, на базі яких працюють профільні структурні підрозділи (археологічні експедиції, інноваційний центр з розробки, дослідження і впровадження сучасних технологій механізації та автоматизації технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі лабораторії та центри).

     Науковцями Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка проводяться дослідження і розробка теоретичних питань в галузі педагогіки і методики середньої та вищої школи,  вивчається історія педагогічної думки та педагогічний досвід, фіторозмаїття Полісся та створення екосистем, розробляються теоретико-методологічні питання професійної підготовки майбутніх вчителів. Науковцями Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського разом із колегами закладів вищої освіти і наукових установ країн ближнього та дальнього зарубіжжя проводяться спільні локальні дослідження мм. Чернігів, Любеч, Новгород-Сіверський і Батурин. В університеті здійснюються масштабні дослідження в галузі зарубіжної та вітчизняної історії, археології, підготовка і видання документальних джерел, комплексних наукових праць.

     Важливу роль у забезпеченні наукової діяльності, підвищенні ефективності наукових досліджень відіграють створені в університеті наукові підрозділи, а саме: науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова, науково-дослідні лабораторії з вивчення біологічного і ландшафтного різноманіття Лівобережного Полісся, з розробки засобів навчання, проблем формування рухової функції осіб, які займаються фізичним вихованням та спортом, засобів професійної підготовки вчителів інформатики.

     У Національному університеті «Чернігівська політехніка» функціонує більше 10 наукових шкіл в галузі технічних та економічних наук. Освітній процес університету сертифікований за міжнародним стандартом якості ISO 9001:2015.

     Національний університет «Чернігівська політехніка» входить до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum Observatory).

     Для посилення співпраці між університетом і міжнародними партнерами в закладі відкрито інформаційний центр ЄС в Національному університеті «Чернігівська політехніка», створено «Британську кафедру», відкрито Центр Українсько-Польської освіти, Україно-Азербайджанський центр, Норвезько-український центр розвитку бізнес-ідей, підписано договори про спільну Східно-Європейську Мережу Університетів та про утворення Міжнародного консорціуму освітньо-наукової співпраці.

     Університет бере активну участь у міжнародних програмах і проектах: Еразмус КА2, Горизонт 2020, програмі територіального співробітництва «Білорусь-Україна», «Норвегія – Україна. Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», «Школа соціального підприємництва», «Програма Балтійських університетів», програмі Британської Ради «Активні громадяни», «Англійська мова для університетів»; програмі німецького фонду EVZ  – «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє»; програмі НАТО «Наука заради миру і безпеки».

     У рамках програми «Університет в житті регіону» Національний університет «Чернігівська політехніка» щороку спільно з громадськими організаціями організовує та проводить заходи, спрямовані на розвиток місцевої громади, а також реалізовує проекти національно-патріотичного спрямування.

     Національний університет «Чернігівська політехніка» є учасником проєкту «Вища освіта України», фінансування якого здійснюється Європейським Інвестиційним Банком, Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Фондом Східноєвропейського Партнерства з Енергоефективності та Довкілля.

     У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя сформувалися самобутні напрями наукових досліджень, визнані наукові школи. Університет давно відомий у наукових колах як центр вивчення спадщини М.В.Гоголя в контексті вітчизняного та світового літературного процесу.

     Він став одним із провідних наукових осередків, де комплексно вивчаються проблеми відродження духовної культури України, зокрема її поліського регіону, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів краю. Кафедри закладу підтримують тісні зв'язки з освітніми та науковими закладами країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

     У закладі систематично проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, видаються «Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя», «Вісник студентського наукового товариства», «Психологічний вісник».

     Науково-дослідна робота Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводиться спільно з Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, Харківським інститутом овочівництва і баштанництва НААН України, Науково-навчальним центром прикладної інформатики НАН України, Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України.

     Інститут бере участь у міжнародних програмах. Активні зв'язки інституту з науковими центрами та закладами освіти країн ближнього та дальнього зарубіжжя. На базі закладу проводяться різнопланові наукові, міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції. В інституті працюють навчально-науково-виробничий підрозділ та спеціалізовані навчально-виробничі лабораторії (рослинництва, тваринництва, з ведення фермерського господарства, технічного і технологічного обслуговування, діагностування і ремонту, переробки сільськогосподарської продукції, біологічного землеробства, енергозбереження, енергоефективності та нетрадиційних джерел енергії, інтелектуальної власності, луб’яних та олійних культур).

      Функціонування суб’єктів наукової діяльності Академії Державної пенітенціарної служби спрямовано на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо оптимізації правового забезпечення діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

     З метою координації науково-методичної діяльності всіх підрозділів Академії, сприяння вдосконаленню освітнього процесу, його методичного забезпечення, наукової та науково-методичної діяльності в Академії з 2017 року функціонує Науково-методична рада.

     В Академії створено відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва, що здійснює наукову, науково-дослідну та науково-організаційну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування Міністерства юстиції України. Науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який функціонує на базі Академії Державної пенітенціарної служби, здійснює наукову, науково-дослідну за пріоритетними напрямами функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

     Починаючи з 2017 року заклад освіти є видавцем трьох друкованих періодичних видань – наукових журналів «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра»; «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право»;  «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки». 

      Академія є суб’єктом міжнародного співробітництва в галузі пенітенціарної політики. З метою інтеграції в міжнародну систему науки та освіти, вивчення та запровадження передового зарубіжного досвіду підготовки кадрів, здатних на практиці реалізувати міжнародні стандарти поводження з ув’язненими, Академія здійснює співробітництво з пенітенціарними службами й освітніми закладами Норвегії, Швеції, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини, Латвії, Польщі, Білорусі.

              

               Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

               (14021, м. Чернігів, вул. Гоголя, 16)

            

       Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського – науково-методичний центр у Чернігівській області.

     Починаючи з 1919 року як губернські літні шеститижневі курси для вчителів, сьогодні це інститут, який забезпечує науково-інноваційний розвиток освіти області, надає інформаційну і методичну допомогу закладам та установам освіти області, запроваджує нові освітні технології.

     Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1292-р від 29 жовтня 2009 року Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти було присвоєно ім’я К. Д. Ушинського, видатного педагога і нашого земляка.

     В інституті функціонує науково-педагогічна бібліотека. Працює центр дистанційного навчання із застосуванням телекомунікаційних технологій. Викладачі, працівники інституту та слухачі мають доступ до глобальної мережі Інтернет.

     За рік кваліфікацію підвищують близько 5000 педагогічних працівників. Щороку інститут проводить обласний конкурс «Учитель року», обласний конкурс-захист педагогічних освітніх інновацій, презентації творчих портретів переможців цих конкурсів, Чернігівські педагогічні зустрічі переможців Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Українська мова і література». Створено електронний варіант «Обласної книги педагогічної слави Чернігівщини».

     Інститутом ведеться цілеспрямована робота щодо вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

      

     Назад