Анонси
   

   
      
      
     Вища

     Назад

     Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти (завантажити)  

      

     Перелік структурних підрозділів державних і приватних ВНЗ з інших регіонів  (завантажити)  

      

     Про освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» (Завантажити)

      

     Вступна кампанія 2022 (Завантажити)

      

     Система вищої та фахової передвищої освіти області спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому.

     Мережа. На території Чернігівської області в 2021/2022 навчальному році здійснюють підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти 23 заклади, з яких до сектору державної власності відносяться 15 закладів, комунальної – 7, приватної – 1. Це  3 університети, 1 академія, 1 інститут, 18 коледжів, які забезпечують здобуття освіти за денною та заочною формами.

     Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського здійснює освітню діяльність щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

     Два заклади вищої освіти мають статус національних: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Національний університет «Чернігівська політехніка».

     Контингент. У 2021/2022 навчальному році заклади вищої та фахової передвищої освіти області забезпечують здобуття освіти 18 918 студентів, курсантів, учнів. За денною формою навчання здобувають вищу та фахову передвишу освіту 15 514 осіб. Серед них 6 964 особи – студенти коледжів і 8 550 – студенти і курсанти університетів, інституту та академії.

     Заочною формою здобуття освіти охоплено 3 404 особи.

     Педагогічні та науково-педагогічні кадри. Освітній процес у коледжах забезпечують 944 викладачі, в тому числі 31 кандидат наук і 15 доцентів. Основний персонал викладачів університетів, інституту та академії становить 1083 особи. Серед них 160 докторів наук, 116 професорів, 625 кандидатів наук (докторів філософії), 453 доценти. До освітнього процесу залучаються викладачі за штатним сумісництвом та погодинною оплатою.

      

      

     Наукова, інноваційна діяльність і трансфер технологій

     Інноваційна складова регіонального розвитку включена до обласних програм, реалізація яких відбувається протягом 2021 року та запланована до            2027 року, зокрема в Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року,  Програмі економічного і соціального розвитку області на 2021 рік, Комплексній програмі підвищення конкурентоспроможності Чернігівської області на 2021-2027 роки «Чернігівщина конкурентоспроможна».

     У рамках їх реалізації в області створено систему інформаційно-консультативної підтримки інноваційної діяльності на основі існуючої регіональної системи науково-технічної інформації, яка сприяє трансферу технологій, забезпеченню захисту прав інтелектуальної власності, виявленню інноваційних, науково-технічних проєктів.

     З метою сприяння підвищенню інвестиційної привабливості регіону залучено 14 науково-дослідних установ і закладів. Разом з тим задіяні такі структури: Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, Центр розвитку малого та середнього бізнесу, Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також заклади вищої освіти області, що мають профільні структурні підрозділи, які здійснюють науково-інноваційні дослідження.

     Одним з пріоритетних напрямів розвитку закладів вищої освіти є наукова і науково-технічна діяльність, яка спрямована на подальший розвиток фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, підготовку кадрів вищої кваліфікації, раціональне та ефективне використання наукового потенціалу, інтеграцію освітнього процесу і наукової діяльності. Науково-дослідна робота проводиться згідно з тематичними планами, зосереджена на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки та спрямована на дослідження важливих теоретичних і прикладних проблем в галузях промисловості, економіки тощо.

     Важливу роль у забезпеченні розвитку інноваційної діяльності, підвищенні ефективності наукових досліджень відіграють створені на базі закладів вищої освіти області наукові підрозділи, які проводять дослідження щодо створення новітніх технологій, нових видів техніки, методів і теорій.

     Науковцями Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка проводяться дослідження і розробка теоретичних питань в галузі педагогіки і методики середньої та вищої школи,  вивчається історія педагогічної думки і педагогічний досвід, фіторозмаїття Полісся та створення екосистем, розробляються теоретико-методологічні питання професійної підготовки майбутніх вчителів. Науковцями Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М.Лазаревського разом із колегами закладів вищої освіти і наукових установ країн ближнього та дальнього зарубіжжя проводяться спільні локальні дослідження мм. Чернігів, Любеч, Новгород-Сіверський і Батурин. В університеті здійснюються дослідження в галузі зарубіжної та вітчизняної історії, археології, підготовка і видання документальних джерел, комплексних наукових праць.

     Протягом 2020 року університетом укладено 22 угоди про науково-технічне співробітництво із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями, що є найбільшим показником протягом останніх п’яти років.

     Значна увага приділяється науковій роботі студентів і молодих учених.                    У 2020 році 22 студента стали учасниками Всеукраїнських і міжнародних конкурсів студентських науково-дослідних робіт, з них 10 – переможці конкурсів всеукраїнського і міжнародного рівнів. Протягом 2020 року зросла чисельність аспірантів серед молодих вчених університету та кількість наукових праць за їх участю, зокрема монографій.

     Національний університет «Чернігівська політехніка» входить до Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum Observatory).

     В університеті функціонує більше 10 наукових шкіл в галузі технічних та економічних наук. Освітній процес університету сертифікований за міжнародним стандартом якості ISO 9001:2015. У структурі закладу функціонує аспірантура, докторантура, 4 спеціалізовані вчені ради за 7 спеціальностями з технічних і економічних наук та державного управління, центр розвитку професійної кар’єри, стартап-центр. В університеті діють 8 наукових журналів, 3 з них фахові з економічних і технічних наук.

     Для посилення співпраці між університетом і міжнародними партнерами в закладі відкрито інформаційний центр ЄС в Національному університеті «Чернігівська політехніка», створено «Британську кафедру», відкрито Центр Українсько-Польської освіти, Україно-Азербайджанський центр, Норвезько-український центр розвитку бізнес-ідей.

     Університет бере активну участь у міжнародних програмах і проєктах: Еразмус КА2, Горизонт 2020, програмі територіального співробітництва «Білорусь-Україна», «Норвегія – Україна. Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», «Школа соціального підприємництва», «Програма Балтійських університетів», програмі Британської Ради «Активні громадяни», «Англійська мова для університетів»; програмі німецького фонду EVZ  – «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє»; програмі НАТО «Наука заради миру і безпеки».

     Розвиток співробітництва з міжнародними установами та організаціями залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності Національного університету «Чернігівська політехніка». Зокрема, впродовж 2020 року були укладені угоди про співробітництво з іноземними організаціями у
     таких країнах як Велика Британія, Литва та Польща. Наразі діє 54 угоди про співпрацю з іноземними закладами вищої освіти та 14 угод з іноземними організаціями, підприємствами з 24-х країн світу. Основні напрями співпраці: проведення спільних наукових і навчальних заходів, наукові видання і
     публікації, участь у наукових та освітніх проєктах, дослідженнях;
     спільна реалізація соціальних проєктів, обмін навчальними матеріалами,
     розвиток мобільності студентів та викладацького складу.

     У рамках програми «Університет в житті регіону» Національний університет «Чернігівська політехніка» щороку спільно з громадськими організаціями організовує та проводить заходи, спрямовані на розвиток місцевої громади, а також реалізовує проєкти національно-патріотичного спрямування.

     Національний університет «Чернігівська політехніка» є учасником проєкту «Вища освіта України», фінансування якого здійснюється Європейським Інвестиційним Банком, Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Фондом Східноєвропейського Партнерства з Енергоефективності та Довкілля.

     У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя сформовано самобутні напрями наукових досліджень, визнано наукові школи. Університет відомий у наукових колах як центр вивчення спадщини М.В.Гоголя в контексті вітчизняного та світового літературного процесу. Він є одним із провідних наукових осередків, де комплексно вивчаються проблеми відродження духовної культури України, зокрема її поліського регіону, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів краю.

     У закладі систематично проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, видаються «Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя», «Вісник студентського наукового товариства», «Психологічний вісник».

     У 2020 році  покращилися позиції закладу освіти у рейтингу університетів Scopus, Webometrics і консолідованому рейтингу університетів. В Академічному рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020» Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за 2020 рік піднявся більше ніж на                   50 позицій (121 місце у 2020 році; в 2019 році - 173 місце) серед 267 закладів вищої освіти, які функціонують в Україні. Значно збільшилась кількість патентів на корисні моделі та винаходів, що є одним важливим показником наукової діяльності закладу вищої освіти.

     Кафедри закладу підтримують тісні зв'язки з освітніми та науковими закладами країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Наразі реалізуються такі проєкти міжнародного співробітництва: у рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); проєкт «Служба старших експертів (SES)» за підтримки Фонду німецької економіки з міжнародної співпраці; «Вчимося навчати німецької мови», DLL за підтримки Німецького культурного центру Goethe–Institut в Україні; ІІІ Міжнародна літня школа «Виклики для сучасної демократії: український та польський досвід децентралізації очима молоді»; «Політичний масмедійний дискурс: лінгвістичні аспекти і перспективи (на прикладі німецьких ЗМІ)» за  підтримки Міжнародного конгресу (Німеччина) та Чернігівської обласної ради; «Пантелеймон Куліш у культурному та інтелектуальному просторі України» та «Між хутором і світом. Культурницька місія Пантелеймона Куліша» за підтримки Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Америці, Американської вільної академії наук у США та Українського наукового інституту Гарвардського університету; «Навчання через гру в школі» за підтримки Австралійської ради наукових досліджень у галузі освіти; проєкт «Сприяння освіті» за підтримки THE LEGO Foundation; проєкт «Відкриття Польщі. Мова - історія – культура».

     Посилено співпрацю з Британської Радою щодо реалізації проєктів -  «Центр професійного розвитку викладачів: цільова підтримка інноваційних процесів в університеті» у межах програми вдосконалення викладання у вищій освіті України; проєкти в межах програми «Active Citizens Ukraine» (Європейський Союз та Британська Рада в Україні); «АRT versus Covid-19»; «Психологічне здоров’я для ніжинців»; «Центри сертифікації викладачів ЗВО: інноваційний підхід до розвитку викладацької майстерності».

     Науково-дослідна робота Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводиться спільно з Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України за темами «Розробка наукових основ удосконалення техніко-технологічних процесів сепарування продовольчого зерна і насіння» та «Наукові основи удосконалення енергоощадних процесів сушіння зернових матеріалів»; з Харківським інститутом овочівництва і баштанництва НААН України щодо виконання досліджень з теми «Виробнича перевірка нових сортів овочевих культур на їх сортові та якісні властивості в умовах Чернігівської області»; з Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України.

     Інститут бере участь у програмі наукових досліджень НААН України «Екологічно безпечні енергоощадні технологічні і технічні процеси для виробництва продукції рослинництва та тваринництва» (Механізація і електрифікація). На базі закладу проводяться різнопланові наукові, міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції.

     В інституті працюють навчально-науково-виробничий підрозділ та                          8 спеціалізованих навчально-виробничих лабораторії (рослинництва, тваринництва, з ведення фермерського господарства, технічного і технологічного обслуговування, діагностування і ремонту, переробки сільськогосподарської продукції, біологічного землеробства, енергозбереження, енергоефективності та нетрадиційних джерел енергії).

      Функціонування суб’єктів наукової діяльності Академії Державної пенітенціарної служби спрямовано на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо оптимізації правового забезпечення діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

     З метою координації науково-методичної діяльності всіх підрозділів Академії, сприяння вдосконаленню освітнього процесу, його методичного забезпечення, наукової та науково-методичної діяльності в Академії з 2017 року функціонує Науково-методична рада.

     В Академії створено відділ наукової діяльності та міжнародного співробітництва, що здійснює наукову, науково-дослідну та науково-організаційну діяльність за пріоритетними напрямами реформування та функціонування Міністерства юстиції України. Науково-дослідний центр з питань діяльності органів та установ Державної пенітенціарної служби України, який функціонує на базі Академії Державної пенітенціарної служби, здійснює наукову, науково-дослідну за пріоритетними напрямами функціонування органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

     Починаючи з 2017 року, заклад освіти здійснює прийом на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» за очною (денною) та заочною формами навчання. Академія є видавцем трьох друкованих періодичних видань – наукових журналів «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра»; «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право»;  «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки». 

      Академія є суб’єктом міжнародного співробітництва в галузі пенітенціарної політики. З метою інтеграції в міжнародну систему науки та освіти, вивчення та запровадження передового зарубіжного досвіду підготовки кадрів, здатних на практиці реалізувати міжнародні стандарти поводження з ув’язненими, Академія здійснює співробітництво з пенітенціарними службами й освітніми закладами Норвегії, Швеції, Нідерландів, Швейцарії, Німеччини, Латвії, Польщі, Білорусі.

              

               Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського

               (14021, м. Чернігів, вул. Гоголя, 16)

            

       Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського – науково-методичний центр у Чернігівській області.

     Починаючи з 1919 року як губернські літні шеститижневі курси для вчителів, сьогодні це інститут, який забезпечує науково-інноваційний розвиток освіти області, надає інформаційну і методичну допомогу закладам та установам освіти області, запроваджує нові освітні технології.

     Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1292-р від 29 жовтня 2009 року Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти було присвоєно ім’я К. Д. Ушинського, видатного педагога і нашого земляка.

     В інституті функціонує науково-педагогічна бібліотека. Працює центр дистанційного навчання із застосуванням телекомунікаційних технологій. Викладачі, працівники інституту та слухачі мають доступ до глобальної мережі Інтернет.

     За рік кваліфікацію підвищують близько 5000 педагогічних працівників. Щороку інститут проводить обласний конкурс «Учитель року», обласний конкурс-захист педагогічних освітніх інновацій, презентації творчих портретів переможців цих конкурсів, Чернігівські педагогічні зустрічі переможців Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Українська мова і література». Створено електронний варіант «Обласної книги педагогічної слави Чернігівщини».

     Інститутом ведеться цілеспрямована робота щодо вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

      

     Назад

      
      

      
      

      
      
      
     http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/